Kursplan

Associationsrätt

Kurskod
RV1002
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2007-01-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- visa god kunskap om och förståelse för de lagar och den rättspraxis som gäller för olika associationsformer
- identifiera och lösa juridiska problem rörande associationer
- förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen av olika associationer

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Särskilt tonvikt läggs på områden som gäller makt, ansvar och kontroll.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Självstudier

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Övrigt

Studenten har rätt till fyra omtentamenstillfällen.
Kursen ersätter RVA045