Kursplan

Mänskliga rättigheter: Individuell specialiseringskurs

Kurskod
RK2035
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Religionsvetenskap2
Sociologi3
Statsvetenskap4
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
3G2F
4G2F
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt hitta vetenskaplig, relevant litteratur om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till problem inom ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter på ett nyanserat sätt
  • reflektera över den egna kunskapsprocessen och därigenom identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.

Innehåll

Kursen innebär individuella, självständiga litteraturstudier och är en specialisering inom ett särskilt tema inom mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande ramverk för hur stater och medborgare/individer bör agera i förhållande till varandra. Samtidigt höjs röster om att talet om mänskliga rättigheter inte är tillräckligt anpassningsbart till specifika kulturer, vilket kan bidra till förtryck. Från detta forskningsfält väljer studenten ett tema och litteraturen väljs i samråd med undervisande lärare.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Handledning är obligatorisk.

Arbetsformer

Kursens arbetsform är individuella, självständiga litteraturstudier. Handledning är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

All lärarkontakt är nätbaserad. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2003.