Kursplan

Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen

Kurskod
PR2002
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-10.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala tankegångar inom postkolonial teori och genusteori, samt diskutera dessa i relation till transkulturella frågeställningar i portugisiskspråkiga postkoloniala samhällen
  • analysera och tolka skönlitterära verk med utgångspunkt i kritiska begrepp och teorier genomgångna på kursen, samt relatera verken till dess sociokulturella och historiska sammanhang
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för sin egen litterära tolkning, samt kommentera andras på en mycket god portugisiska
  • självständigt söka, samla och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i ett antal representativa samtida skönlitterära verk från det portugisiskspråkiga Afrika, Portugal och Brasilien. Litteraturen kontextualiseras i sitt specifika sociokulturella, politiska och historiska sammanhang och analyseras främst med avseende på problemställningar kopplade till postkolonialitet, genus och transkulturella identitetsformeringar. Genom kursens teoretiska texter fördjupas studiet av centrala postkoloniala begrepp och transkulturella teman, såsom t.ex. lusotropicalismo, hybriditet, kulturell översättning och migration och vi studerar dessas relevans för den kulturella förståelsen av de portugisiskspråkiga samhällena av idag.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar med skriftliga underlag, samt ett aktivt deltagande i diskussionerna på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle, 7,5 hp grundnivå 1; Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle, 7,5 hp grundnivå 1; Portugisisk grammatik och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 och Portugisisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper