Kursplan

Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I

Kurskod
PR1023
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grammatiska grundbegrepp för att både muntligt och skriftligt beskriva portugisiskt språkbruk
  • redogöra för grundläggande skillnader och likheter med andra språk samt mellan portugisiska språkvarieteter
  • uttrycka sig både muntligt och skriftligt på portugisiska på ett sätt som demonstrerar grundläggande kunskaper om och förståelse av olika aspekter av det portugisiska språket, såsom språkstrukturer, ord och uttryck.

Innehåll

Kursen innehåller studier av grammatiska fenomen med tillämpningsövningar såsom analys av grammatiska strukturer, ord och uttryck. Under kursens gång genomförs muntliga och skriftliga gruppuppgifter i vilka studenterna steg för steg bygger upp sin kunskap om portugisisk grammatik. Skillnader och likheter mellan olika varieteter av portugisiska berörs och problematiseras utifrån begrepp såsom språksyn, normer, språklig variation.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftligt grammatikprov, inlämningsuppgifter och opponering på ett skriftligt arbete.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatikprov - 3,5 hp
Moment 2: Skriftliga inlämningsuppgifter - 4 hp

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grundläggande kurs II 15 hp

Övrigt

Ersätter PR1014.