Kursplan

Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I

Kurskod
PR1022
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-11.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda fonetiska grundbegrepp för att både muntligt och skriftligt beskriva portugisiskans ljudsystem och redogöra för grundläggande skillnader och likheter med andra språk samt mellan portugisiska språkvarieteter
  • visa förståelse för olika aspekter av portugisiskans ljudsystem som betonings- och intonationsmönster och uttala portugisiska ord och meningar på ett sätt som främjar förståelse hos infödda och icke infödda lyssnare
  • genomföra kortare muntliga föredrag på portugisiska.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande studier i allmän och portugisisk fonetik och uttal. Skillnader mellan olika språkvarieteter berörs, bland annat genom att studenterna under kursen ser filmer på portugisiska från olika världsdelar. Träning i muntlig språkfärdighet och hörförståelse sker genom samtalsövningar, presentationer och kortare föredrag samt filmvisning.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i fonetik, muntligt uttalsprov, muntliga redovisningar med skriftligt underlag, samt ett aktivt deltagande på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier och muntliga färdighetsövningar. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig inlämningsuppgift i fonetik och uttalsprov - 3 hp
Moment 2: Muntliga redovisningar - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grundläggande kurs II 15 hp

Övrigt

Ersätter PR1015.