Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan

Kurskod
PG3048
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Verksamhetsförlagd utbildning, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla fördjupade pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att såväl självständigt som i samarbete med verksamma lärare kunna leda den pedagogiska verksamheten inom de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa sådana fördjupade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till verksamhetens mål,
 • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • observera, dokumentera, analysera och göra bedömningar av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • med ett kritiskt förhållningssätt utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i ämnesundervisningen samt beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
 • kommunicera och tillämpa skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är av relevans för yrkesutövningen,
 • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov.

Innehåll

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna i pedagogiskt arbete genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att den studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således av de frågeställningar den studerande möter under sin egen ämnesundervisning. Den studerande kopplar den egna undervisningen till egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Under kursen tar den studerande ett självständigt helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i båda de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Examinationsformer

Den studerande bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen samt genom aktivt deltagande i uppföljande seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är verksamhetsförlagd utbildning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:

 • Seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp.

Förkunskapskrav

 • Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng samt minst 90 högskolepoäng i ämne 1 och 90 högskolepoäng i ämne 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Den verksamhetsförlagda utbildningen görs vid en gymnasieskola i utbildningens båda ämnen.

Som riktmärke ska den studerande genomföra egen undervisning motsvarande minst åtta klocktimmar i veckan. Student som underkänts i VFU-kurs har rätt att genomgå kursen ytterligare en gång, dock inte fler än två sammanlagt.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop in-depth subject didactics and pedagogical content knowledge, as well as teaching skills, in order to independently and in cooperation with practising teachers teach in the school subjects included in the programme.