Kursplan

Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan

Kurskod
PG2068
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2016-09-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
 • visa förmåga att utifrån kursens teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i skolan och på andra sociala arenor med relevans för skolans vardag
 • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik och skolans värdegrund
 • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån kursens teoretiska perspektiv
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella (utifrån exempelvis genus-, sexualitet- och etnicitetsaspekter), relationsetiska och normkritiska perspektiv på skolvardagens relationer och sociala medier som arenor för elevers sociala relationer. Vissa barnrättsliga perspektiv och FN:s barnkonvention behandlas också.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom PM som behandlar kurslitteraturen samt en avslutande skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • PM och tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

 • Didaktik och ledarskap för ämneslärare (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng och 60 högskolepoäng i ämne 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar PG2056.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop a basic understanding of theoretical and critical perspectives in order to be prepared for and understand the complexity of social relations.

Upon completing this course, students shall be able to:

 • show understanding of theories about social relations, conflicts and power in various social arenas
 • analyze, problematize and communicate issues related to social relations in education and other social arenas of relevance to everyday school life
 • demonstrate knowledge about relational ethics and common democratic values
 • reflect upon their own position as a pedagogical leader and the school as a moral arena, taking the point of departure in the theoretical perspectives as described above
 • show ability to, with a point of departure in the theoretical perspectives as described above and their own experiences from teaching, reflect upon, prevent and counteract discrimination and other abusive treatment of students.