Kurs PG2068

Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
  • visa förmåga att utifrån kursens teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i skolan och på andra sociala arenor med relevans för skolans vardag
  • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik och skolans värdegrund
  • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån kursens teoretiska perspektiv
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever.