Kursplan

Redovisning för personalvetare

Kurskod
PA1050
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-13.

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande redovisningsspråk som är väsentligt för området företagsekonomi och kunna tillämpa det inom HR-området.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda affärssystem och hantera praktiskt bokföringsarbete inklusive lönehantering (2)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (3).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • övergripande reflektera och diskutera redovisningens roll i samhället och specifikt för personalarbetet (4).

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom extern redovisning. Den externa redovisningens grunder utgörs av löpande bokföring, årsbokslut och användning av bokföringsprogram. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder samt bokslutsdispositioner. Kursen ger en översiktlig kunskap inom redovisningsområdet, som kommer att underlätta samarbete mellan funktioner inom företagande i såväl det privata näringslivet som offentlig förvaltning.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1): Skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 3): Skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1 och 3: U-VG
Delmoment 2: U-G

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen PA1024, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare.

Summary in English

The course addresses the basic concepts of accounting. Upon completion of the course, students should be able to understand the basic concepts of external accounting, while special emphasis is put on the ability to establish basic budgeting and to analyze performance. Students should also be able to calculate HR-related costs of the firm or organization.