Kursplan

Ledarskap

Kurskod
PA1047
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-01.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om ledarskapets förutsättningar och villkor. Efter kursen skall studenten kunna analysera ledarskap utifrån dess kontextuella förutsättningar.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom ledarskapsfältet i ett historiskt och framtida perspektiv (1)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande begrepp, teorier och modeller för att analysera och reflektera över ledarskap i praktiken (2)
  • visa förståelse för ledarskapets psykologiska och kommunikativa aspekter (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över hur människosyn och värderingar påverkar ledarskapet (4)

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp, teorier och modeller om ledarskap utifrån ett historiskt, framtida och internationellt perspektiv. Betydelsen av ledarskapets psykologi berörs och tillämpas. Specifikt berörs kommunikativa aspekter i ledarskap, samt mångfald.

Examinationsformer

Skriftlig individuell tentamen, 3 hp, (examinerar mål 1, 2, 3)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 4,5 hp, (examinerar mål 2, 3, 4)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1040.