Kurs PA1047

Ledarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om ledarskapets förutsättningar och villkor. Efter kursen skall studenten kunna analysera ledarskap utifrån dess kontextuella förutsättningar.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom ledarskapsfältet i ett historiskt och framtida perspektiv (1)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande begrepp, teorier och modeller för att analysera och reflektera över ledarskap i praktiken (2)
  • visa förståelse för ledarskapets psykologiska och kommunikativa aspekter (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över hur människosyn och värderingar påverkar ledarskapet (4)