Kursplan

Teknik för grundlärare årskurs 1-6

Kurskod
NV1037
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp
Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-11-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-11-30.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
 • redogöra för grundläggande kunskaper i teknik passande för undervisning i årskurs 1-6
 • visa på centrala samband mellan teknik, människa, samhälle och natur i aktuella och historiska sammanhang
 • genomföra och diskutera tekniska konstruktioner, undersökningar samt datalogiskt tänkande och programmering
 • visa kunskaper om barns lärande, intressen och begreppsbildning i teknik
 • planera undervisning i teknik utifrån aktuella styrdokument
 • visa kunskaper om bedömning och betygsättning samt kunna använda formativ och summativ bedömning för att utveckla elevers lärande i teknik.

Innehåll

I kursen behandlas teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Övergripande studeras teknikutvecklingsarbetets olika faser samt tekniska system i hemmet och i samhället. I kursen behandlas teknikens funktioner och hur olika arbetssätt kan användas i undervisningen. Det tekniska innehållet i kursen har sin utgångspunkt i det innehåll som beskrivs i Lgr11. I kursen behandlas ämnesdidaktiska perspektiv på elevers lärande i teknik. Elevers intressen och begreppsbildning i teknik diskuteras utifrån aktuell ämnesdidaktisk forskning.

En del av kursen utgörs av kursdeltagarens planering av undervisning i teknik. Olika typer av bedömning behandlas och reflektion över den egna planeringen ingår som viktig del.

Examinationsformer

De studerande examineras fortlöpande genom aktivt deltagande vid nätbaserade seminarier, samt genom muntliga och skriftliga redovisningar. Kursen avslutas med ett undervisningsprojekt där kursdeltagarna planerar ett undervisningsmoment i teknik. Detta projekt examineras genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är inspelade föreläsningar, obligatoriska nätbaserade seminarier, egen undervisningsplanering och andra uppgifter som kan utföras hemma samt en campusdag med praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsmodul:
 • Seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar samt skriftlig rapport, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen utgörs av nätbaserad undervisning via Internet. För att kunna delta krävs att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

 • demonstrate that they have acquired basic knowledge about technology for teaching in grades 1-6
 • give examples of connections between technology, people, society and nature in current and historical contexts
 • implement and discuss technical constructions and inquiries, as well as computational thinking and programming
 • demonstrate knowledge of children’s learning, interests and conceptualisation in terms of technology
 • plan teaching using technology based on current curricula
 • demonstrate knowledge of how formative and summative assessment can be used to develop pupils’ learning using technology.