Kurs NV1037

Teknik för grundlärare årskurs 1-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
  • redogöra för grundläggande kunskaper i teknik passande för undervisning i årskurs 1-6
  • visa på centrala samband mellan teknik, människa, samhälle och natur i aktuella och historiska sammanhang
  • genomföra och diskutera tekniska konstruktioner, undersökningar samt datalogiskt tänkande och programmering
  • visa kunskaper om barns lärande, intressen och begreppsbildning i teknik
  • planera undervisning i teknik utifrån aktuella styrdokument
  • visa kunskaper om bedömning och betygsättning samt kunna använda formativ och summativ bedömning för att utveckla elevers lärande i teknik.