Kursplan

Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3

Kurskod
NV1036
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp
Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-15.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper i och om samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik samt i ämnesdidaktisk teoribildning för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Centralt för kursen är att den studerande utvecklar och fördjupar kunskaper om relationen mellan individ, samhälle, natur och teknik och hur de interagerar med varandra. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna visa förmåga att samverka med medstuderande.

Delkurser

1.
Människa, vetenskap och världsbilder, 9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskap om begrepp och teorier inom ämnesområdena SO, NO och teknik
 • redogöra för och reflektera över idéhistoriska perspektiv på människans levnadsvillkor och syn på världen
 • visa god förtrogenhet med och reflektera över teknikens utveckling och dess påverkan på människans världsbild och tillvaro
 • visa grundläggande kunskaper om vetenskaplig verksamhet och arbetssätt ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

2.
En hållbar värld, 10,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskap om ekologisk hållbarhet och sambandet mellan miljö, befolkningstillväxt och resursutnyttjande ur ett globalt och ett lokalt perspektiv
 • relatera hållbar utveckling till social hållbarhet genom att visa förtrogenhet med och reflektera över mångfalds-, makt- och värdegrundsfrågor
 • problematisera etiska aspekter av relationen mellan individ, samhälle, natur och teknik
 • visa god förtrogenhet med och reflektera över kursplanerna inom SO, NO och teknik utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i ljuset av en hållbar utveckling
 • visa grundläggande kunskap om lärande för hållbar utveckling i förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser.

3.
Plats, identitet och lärande, 10,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa vetenskapliga arbetssätt genom att planera, utföra, kritiskt granska och dokumentera samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga samt tekniska undersökningar
 • visa grundläggande kunskaper om hur naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga arbetssätt, modeller och teorier kan användas i undervisningen
 • visa god förtrogenhet med och reflektera över kursplanerna inom SO, NO och teknik utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav
 • visa kunskap om ämnesdidaktiska teoribildningar inom delkursens ämnesområden samt förmåga att självständigt och kritiskt reflektera över dessa
 • visa insikt om hur närmiljö, förstahandsupplevelser, estetik och digital teknik kan användas i undervisningen för att stärka elevers lärande och på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera deras möjligheter och utmaningar.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Människa, vetenskap och världsbilder, 9 högskolepoäng

I delkursen behandlas människan som biologisk, historisk,religiös och social varelse. Här behandlas bland annat naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på människans sätt att leva och se på tillvaron förr och nu, här och i andra kulturer och miljöer. I delkursen diskuteras även hur teknikens utveckling påverkat människans världsbild och tillvaro. Dessutom introduceras vetenskaplig verksamhet och arbetssätt ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

2.
En hållbar värld, 10,5 högskolepoäng

I delkursen problematiseras i vid bemärkelse hur människan i tid och rum och på olika sätt interagerar med sin omgivning och vad detta får för återverkning på jordytan. Här uppmärksammas ekologisk hållbarhet genom ämnesområden som resurser, miljö, klimat, befolkningstillväxt, energi och teknik utifrån ett lokalt såväl som ett globalt perspektiv. I delkursen behandlas även social hållbarhet genom begrepp som mångfald, globalisering, makt, genus och värdegrund. Skolans roll i arbetet med frågor om hållbar utveckling diskuteras.

3.
Plats, identitet och lärande, 10,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas vetenskaplig verksamhet ur ett naturvetenskapligt respektive samhällsvetenskapligt perspektiv samt hur naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga arbetssätt, modeller och teorier kan användas i undervisningen. I delkursen diskuteras närmiljöns och platsens betydelse för identitetsskapande och lärande och i anslutning till detta berörs betydelsen av att uppleva naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fenomen med hjälp av kropp och sinnen. Estetiska lärprocesser och den digitala teknikens betydelse i undervisningen uppmärksammas.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, laborationer, workshops och exkursioner, genom muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, laborationer, workshops och exkursioner, genom muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt genom två skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, laborationer, workshops och exkursioner, genom muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt genom två skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, laborationer och exkursioner.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på 20 av 30 högskolepoäng samt godkänt på resterande högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Delkurs 1. Människa, vetenskap och världsbilder

 • 1a. Seminarier och muntliga redovisningar, 4 hp, U - VG.
 • 1b. Laborationer, workshops och exkursioner, 1 hp, U - G.
 • 1c. Skriftlig inlämningsuppgift Människa, vetenskap och världsbilder, 4 hp, U - VG.

Delkurs 2. En hållbar värld
 • 2a. Seminarier och muntliga redovisningar, 3 hp, U - VG.
 • 2b. Laborationer, workshops och exkursioner, 1 hp, U - G.
 • 2c. Skriftlig inlämningsuppgift, muntlig redovisning Fältuppgift, 3 hp, U - VG.
 • 2d. Skriftlig inlämningsuppgift En hållbar värld, 3,5 hp, U - VG.

Delkurs 3. Plats, identitet och lärande
 • 3a. Seminarier och muntliga redovisningar, 3 hp, U - VG.
 • 3b. Laborationer, workshops och exkursioner, 1,5 hp, U - G.
 • 3c. Skriftlig inlämningsuppgift Vetenskaplig rapport, 3 hp, U - VG.
 • 3d. Skriftlig inlämningsuppgift, muntlig redovisning Undervisningsplanering, 3 hp, U - VG.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar om vardera tre dagar samt två obligatoriska fältdagar vid en grundskola eller förskoleklass.

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Kursen motsvarar NV1026.

Summary in English

 1. Human, Science and Worldview, 9 Credits

After completing the course, the student shall be able to:

 • demonstrate basic knowledge of concepts and theories in social sciences, natural sciences and technology
 • account for and reflect on ideological perspectives on human living conditions and worldview
 • demonstrate good familiarity with and reflect on the development of technology and its impact on human’s worldview and human existence
 • demonstrate basic knowledge of scientific activities and working methods
   from a natural science and social science perspective.
   

2. A Sustainable World, 10.5 Credits

After completing the course, the student shall be able to:

 • demonstrate basic knowledge of ecological sustainability and the relationship
   between environment, population growth and resource utilisation in a global
   and a local perspective
 • relate sustainable development to social sustainability by showing familiarity
   with and reflecting on diversity, power and value based issues
 • problematise ethical aspects of the relationship between the individual, society,
   nature and technology
 • demonstrate good familiarity with and reflect on the syllabi of social sciences,
   natural sciences and technology based on the purpose, central content and
   knowledge requirements
 • demonstrate basic knowledge of education for sustainable development in
   pre school class and primary school years 1 3.

3. Place, Identity and Learning, 10.5 Credits

After completing the course, the student shall be able to:

 • apply scientific methods by planning, conducting, critically examining and
   documenting social science, natural science and technology studies
 • demonstrate basic knowledge of how natural science and social science
   methods, models and theories can be used in teaching
 • demonstrate good familiarity with and reflect on the syllabi of social sciences, natural sciences and technology based on purpose, central content and knowledge requirements
 • demonstrate knowledge of teaching theories in the subject courses and the ability to independently and critically reflect on them
 • demonstrate insight into how neighbourhoods, first hand experiences, aesthetics and digital technology can be used in teaching to strengthen 
 • pupils’ learning, and in a critical and reflective manner discuss their possibilities and challenges.