Kursplan

Examensarbete för magisterexamen i nationalekonomi

Kurskod
NA3010
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 75%
Naturvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-18.

Mål

Det övergripande målet är att studenten utvecklar sin förmåga att självständigt genomföra forskning kring ett nationalekonomiskt problem. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • formulera en nationalekonomisk relevant forskningsfråga. (1)
 • använda sig av och bedöma relevansen av vetenskapliga arbeten relaterade till forskningsfrågan. (2)
 • jämföra relevanta teorier djupgående och motivera den valda teoriramen för den egna studien.(3)
 • jämföra relevanta metoder djupgående och motivera den valda metoden för den egna studien. (4)
 • baserat på vald teoriram och metod samla och beskriva relevant information för den egna studien. (5)
 • på ett vetenskapligt korrekt sätt djupgående analysera och besvara forskningsfrågan. (6)
 • värdera den vetenskapliga och praktiska relevansen av studiens resultat. (7)
 • skriva på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt. (8)
 • inom nationalekonomin göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. (9)
 • visa förmåga att delta i forskning och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet. (10)
 • presentera resultat och slutsatser muntligt samt diskutera dessa med både de som har specialkunskap i ämnet och de som inte har det. (11)
 • försvara och diskutera resultaten från olika perspektiv. (12)
 • på ett vetenskapligt korrekt sätt, kritiskt och konstruktivt opponera på ett annat arbete. (13)

Innehåll

Examensarbetet utförs individuellt och innebär ett djupare studium av ett ekonomiskt problem eller en aspekt av ekonomisk teori. Arbetet är presenterat både som en skriftlig rapport och muntligt i seminarieform. Studenterna måste också granska och opponera på ett annat arbete.

Examinationsformer

I ett första steg ska studenterna lämna in ett uppsatsförslag (”thesis propsal”) där bl.a. forskningsfrågan, vald teoriram och metod presenteras. I den ska också redogöras för huruvida det finns skäl att låta högskolans forskningsetiska nämnd (FEN) granska forskningsfrågan och/eller den valda metoden.

I den skriftliga rapporten ska studenten visa att lärandemål 1-10 är uppfyllda. Vid slutseminariet ska studenten visa att lärandemål 11-13 är uppfyllda.

För att få godkänt betyg måste studenten ha deltagit vid alla obligatoriska möten och seminarier, inklusive ett slutseminarium där studenten presenterar och försvarar det egna arbete samt opponerar på ett annat arbete. Studenten måste också ha utfört arbetet inom 12 kalandermånader efter kursen formellt har avslutats. Dock kan studenten förvänta sig handledning bara 6 kalandermånader efter kursen har formellt avslutats.

Arbetsformer

Studenterna skriver ett uppsatsförslag ( “thesis proposal”) där en relevant nationalekonomisk forskningsfråga formuleras. Detta lämnas in till kursansvarige för examensarbetet och om det godkänns tilldelas studenterna en lämplig handledare. Arbetet utvecklas genom möten med handledaren och schemalagda seminarier där också opposition övas. I kursen ingår också information från forskningsetiska nämnden vid högskolan Dalarna. Studenten presenterar och försvarar sitt arbete och genomför opposition på ett annat arbete vid ett slutseminarium. Vidare ska examensarbetet ha publicerats i Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i nationalekonomi samt 30 hp på avancerad nivå i nationalekonomi varav minst 7.5 hp i ekonometri på avancerad nivå.

Litteratur

 • The choice of relevant literature will be made in consultation with the supervisor.