Kursplan

Tillämpad mikroekonomi

Kurskod
NA3001
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Kursen ger en avancerad behandling av hur mikroekonomi kan användas för att analysera samhällsproblem med särskild tonvikt på problem som är relaterade till välfärdsstaten. Studenten kommer att lära sig:

- Problem och koncept för att mäta fattigdom och ojämlikhet
- känna till hur olika politiska ideologier kan analyseras med hjälp av ekonomisk teori
- skall ha en god kunskap om hur sambanden mellan välfärdsstatens utformning och ekonomisk tillväxt ser ut,
- skall i detalj kunna analysera de ekonomiska motiven för socialförsäkringar och andra offentliga ingrepp,
- skall kunna använda ekonomisk teori för genomföra avancerade analyser av hur olika välfärdssystem bör utformas för att vara effektiva och rättvisa
- Centrala ekonomiska argument avseende tillgången på hälsovård
- Centrala ekonomiska argument avseende tillgången på utbildning
- Centrala ekonomiska argument avseende tillgången på högre utbildning
- Grundläggande skillnader mellan ett antal länder avseende olika arrangemang som berör välfärdsstaten
- Att strukturera avancerade ekonomiska analyser avseende lösningar på olika problem inom välfärdsstaten, både i termer av effektivitet och i termer av fördelning

Innehåll

Syftet med kursen är att analysera välfärdsstatens huvuddrag ur ett ekonomisk-teoretiskt perspektiv. Ett återkommande tema är att analysera de ekonomiska motiven för statligt ingripande på några centrala marknader i en utvecklad ekonomi, t.ex. marknaderna för hälsovård, utbildning och ålderspensioner. Konsekvenserna av sådana ingripanden analyseras både i termer av ekonomisk effektivitet och ekonomisk jämlikhet. Kursen ger också ett antal länderjämförelser avseende olika aspekter av välfärdsstaten.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Equivalent of a Bachelor degree with a major in economics.

Övrigt

There is a maximum of five resit opportunities to take the exam.
Replaces NAD 011, NAD 010, NAD 009, NAD 006.

Litteratur

  • Barr, Nicholas. (2004) The economics of the welfare state. Oxford : Oxford Univ. Press. (408 s). ISBN 0-19-926497-X
    Anmärkning: latest edition