Kursplan

Mikroekonomi

Kurskod
NA2001
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
2G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2007-09-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-09-20.

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs:
- kunna utnyttja olika optimeringsmetoder såsom vinstmaximering och kostnadsminimering,
- kunna utnyttja Lagrange metoden och tolka begrepp som dualitet och envelopp teoremet,
- kunna utnyttja och använda olika funktioner, såsom indirekt nyttofunktion, utgiftsfunktion och kostnadsfunktion.
- kunna analysera situationer och förändringar på marknader vilka kännetecknas av ofullständig konkurrens.

Innehåll

Denna kurs syftar till att presentera analytiska modeller och metoder inom mikroekonomisk teori. Kursen kan ses som en fortsättning på mikroekonomiska kurser som presenterats på tidigare nivåer och en viktig skillnad i jämförelse med tidigare kurser är användningen av mer formella analytiska metoder.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 15 hp i Mikroteori på grundnivå samt 7,5 hp i Makroekonomi och ytterligare 22,5 hp i tillämpade kurser inom Nationalekonomi.

Övrigt

Max 5 tentamenstillfällen.
Ersätter NAC001 och NEC001

Litteratur

  • Nicholson, Walter. (2005) Microeconomic theory : basic principles and extensions. Mason, Ohio : Thomson/South-Western. (671 s). ISBN 0-324-27086-0
    Anmärkning: latest edition