Kursplan

Grundläggande samhällsekonomi

Kurskod
NA1040
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-24.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur samhällsekonomin, i synnerhet den svenska ekonomin, fungerar och hur ekonomisk politik bedrivs.
  • redogöra för grundläggande ekonomiska samband.
  • tillämpa ekonomisk teori för analys av samhällsekonomiska problem på en grundläggande nivå.

Innehåll

Kursen börjar med ett mikroekonomiskt perspektiv genom att diskutera behovet av hushållning med knappa resurser, utbud, efterfrågan och marknadsjämvikt och olika markandsformer. Sedan tas internationell handel och dess betydelse för Sveriges ekonomi upp. I ett makroekonomiskt perspektiv diskuteras ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och inflation, finanspolitik och penningpolitik. Den svenska ekonomins utveckling under senaste 100 åren tas också upp .

Examinationsformer

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen motsvarande (6 hp) samt ett skriftligt arbete som redovisas i seminarie och som kan göras i grupp motsvarande (1.5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarie.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För det skriftliga arbetet gäller U-G.

Den skriftliga tentamen bestämmer slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Överlappar Makroekonomi, introduktion.

Summary in English

The goals for this course are that
  • students acquire basic knowledge of how the economy, especially the Swedish economy works and how economic policy is conducted.
  • students show understanding of basic economic relationships.
  • students can apply economic theory to the analysis of economic problems at a fundamental level.