Kursplan

Makroekonomi, fortsättning

Kurskod
NA1036
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-22.
Reviderad
Reviderad 2020-01-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-01-20.

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna:

  • Beskriva varu-, penning- och arbetsmarknadens funktionssätt. (1)
  • Diskutera sparande och investeringar i en öppen ekonomi. (2)
  • Förklara och diskutera konjunkturcykeln. (3)
  • Beskriva och tillämpa IS-LM modellen. (4)
  • Förklara Philipskurvan. (5)
  • Förklara stabiliseringspolitik i form av finans- respektive penningpolitik. (6)
  • Diskutera makroekonomisk utveckling i olika länder. (7)
  • Skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar kring en makroekonomisk relevant frågeställning. (8)

Innehåll

Kursen ger en integrerad översikt av olika delar i en ekonomi och belyser samtidigt den makroekonomiska utvecklingen med utgångspunkt i aktuella händelser. Kurslitteraturen ger en modern framställning av en makroekonomi innehållande såväl kortsiktiga som långsiktiga aspekter. I det långsiktiga perspektivet diskuteras tillväxtteorin medan teorier om konjunkturcykeln belyser det kortsiktiga perspektivet. Kursen behandlar makroekonomin ur ett internationellt perspektiv med ett stort inslag av data framförallt för ett antal europeiska länder.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen motsvarande 6 hp (U-VG) som i huvudsak examinerar lärandemål 1-7 och en skriftlig rapport motsvarande 1.5 hp (U-G) som i huvudsak examinerar lärandemål 8.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och arbete med en skriftlig rapport.


Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp
  • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp

Övrigt

Maximalt antal tentamenstillfällen är fem.
Ersätter NA1015.