Kursplan

Makroekonomi, introduktion - Distans

Kurskod
NA1025
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-25.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar:
- hur sysselsättningen kan öka i ekonomin,
- vad betyder en låg inflationsnivå för den ekonomiska utvecklingen,
- hur den ekonomiska tillväxten kan stimuleras.
Till detta kommer även att studenterna förväntas utveckla färdigheter såsom att såväl i tal som i skrift redogöra för arbetslöshet och sysselsättning i ekonomin, Riksbankens inflationsprognos eller Konjunkturinstitutets tillväxtscenarios.

Innehåll

Kursen i makroteori behandlar framförallt arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt utifrån ett kortare tidsperspektiv. Studenterna förväntas förvärva kunskaper om olika makroekonomiska begrepp och om den svenska ekonomiska utvecklingen under framförallt det senaste decenniet.
Viktiga moment i kursen är
- nationalräkenskaper
- arbetslöshet, definition och utvecklingen av arbetslösheten
- inflationen, olika inflationsmått och inflationstakten i ekonomin
- ekonomisk tillväxt
- den keynesianska modellen
- Phillipskurvan
- stabiliseringspolitik: finans- och penningpolitik

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen och inlämnande av PM-uppgift. Den senare är ej ett obligatoriskt moment men vid genomförd PM-uppgift utgår ett antal poäng, och dessa kommer att räknas in i de totala poängen vid examination.

Arbetsformer

Kursen består av distansundervisning med föreläsningar på Internet.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen.