Kursplan

Mikroekonomi, introduktion - Distans

Kurskod
NA1024
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
2G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-25.

Mål

Mikroekonomi belyser samspelet mellan konsumenter och producenter i en marknadsekonomi och vad utfallet blir av detta samspel. Dessutom diskuteras statens roll i detta samspel och betydelsen av olika marknadsmisslyckanden. Denna introduktionskurs i mikroteori ska ge studenterna grundläggande kunskap om de begrepp och metoder som används inom mikroekonomin. Den ska också ge studenterna kunskap om och de färdigheter som behövs för att genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Efter avslutad kurs ska studenterna:
- förstå och kunna beräkna alternativkostnaden
- förstå vad som påverka efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt kunna förklara vilken betydelse dessa har för pris och kvantitet
- förstå och kunna tillämpa begreppet elasticitet
- förstå grunden för konsumenternas efterfrågan: nyttoteorin och indifferenskurvor
- härleda och grafisk kunna konstruera kostnadskurvor för ett företag
- härleda och grafiskt kunna konstruera efterfråge- och marginalintäktskurvan för ett företag i perfekt konkurrens och monopol
- förstå hur spelteori kan användas i mikroekonomiska analyser
- känna till och kunna genomföra enklare analyser av situationer där det råder marknadsmisslyckanden såsom ofullständig konkurrens, externaliteter och imperfekt information
- använda konsument- och producentöverskott samt s k dödviktsförluster för att analysera hur olika marknadsmisslyckanden samt beskattning påverkar ekonomisk effektivitet
- härleda och grafiskt kunna konstruera efterfrågekurvan på arbetsmarknaden

Innehåll

Kursen börjar med en diskussion kring begreppet knapphet (att det finns begränsade resurser), och de avvägningar som detta medför, eftersom detta är grunden för nationalekonomisk analys. Vidare förklaras begreppet alternativkostnad samt vilken betydelse handel och specialisering har för produktionen i samhället. Därefter introduceras de grundläggande begrepp och metoder som används i mikroekonomisk teori. Först beskrivs efterfråge- och utbudskurvor och det förklaras hur de kan användas för ekonomiska analyser av olika marknader, exempelvis prisbildningens betydelse för resursfördelningen och effekterna av handel. Kursen fortsätter därefter med att gå igenom grunderna i konsumtions- och produktionsteorin samt hur dessa teorier kan användas för effektivitets- och välfärdsanalys. I den andra halvan av kursen används genomgångna begrepp och metoder för att förklara och analysera effekterna av olika marknadsmisslyckanden såsom imperfekt konkurrens, externa effekter, kollektiva varor och imperfekt konkurrens. I denna del diskuteras även staten roll i en marknadsekonomi och effekterna av olika regleringar (skatter, lagar o dyl). I denna avslutande del introduceras även hur spelteori kan användas i mikroekonomisk analys samt grunderna i arbetsmarknadsteorin.

Examinationsformer

Examination sker i form av en dugga, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Duggan och inlämningsuppgifterna är inte obligatoriskt moment men de ger ett antal poäng som räknas in i de totala poängen vid examination för den som deltar. För att erhålla poäng på inlämningsuppgifterna krävs deltagande vid tillhörande ekonomiska experiment, se nedan

Arbetsformer

Kursen består av distansföreläsningar, räkneövningar och ekonomiska experiment.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Poängen från experimenten kan studenten endast tillgodoräkna sig under ett år.
Max fem tentamenstillfällen.