Kursplan

Materialval

Kurskod
MP2039
Poäng
4 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp
Materialteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Materialteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utföra enklare materialval för produktdesign baserat på begränsningar såsom materials funktionella egenskaper, bearbetning och prestanda
  • beskriva hur olika faktorer påverkar materialval för materials tillverkning, användning och återvinning
  • tillämpa materialval för att förbättra produkters hållbarhet och minska energiförbrukningen, med hänsyn till såväl ekonomi som miljö
  • förklara nyckelbegrepp inom livscykelanalys i materialvalsprocessen

Innehåll

Kursen behandlar olika faktorer som påverkar materialval i produktion, distribution, konsumtion och återvinning. En kort beskrivning av
konstruktionsmaterials egenskaper ingår samt grunderna för materialval och processval som tillämpas på några fallstudier. Vidare beskrivs verktyg för miljörevision för materials tillverkning, användning och återvinning. Kursen avslutas med bedömning av produkters miljöpåverkan genom tillämpning av livscykelanalys.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift (4 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar och inlämningsuppgift

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Betyget på inlämningsuppgiften styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Överlappar MP2035.