Kursplan

Examensarbete för masterexamen i mikrodataanalys

Kurskod
MI4002
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 2
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Mikrodataanalys (XYZ)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2011-12-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-12-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • Analysera styrkor och begränsningar hos verktyg och tekniker som kan användas för systematiskt beslutsfattande
  • Modellera data och information utifrån olika perspektiv och ontologier och identifiera och formulera frågeställningar
  • Visa ett kritiskt förhållningssätt till modellering och analys och att kunna argumentera för resultaten och kommunicera dessa med en varierad publik (chefer, personer inblandade i beslutsfattande, experter på området, andra studenter och journalister)
  • Tillämpa hybridstrategier som kombinerar kvantitativa och kvalitativa analysverktyg för problemlösning
  • Utforma, utveckla och vid behov ta i bruk robusta analytiska modeller i en organisation inom en given tidsram
  • Kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på arbete utfört av en annan person eller part
  • Identifiera och planera det egna lärandebehovet för att genomföra ett kvalificerat utvecklingsarbete
  • Tillgodogöra sig, sammanställa och sammanfatta relevant forskningslitteratur inom området mikrodataanalys
  • Bedriva forskning i mikrodataanalys på ett tekniskt och etiskt sunt sätt

Innehåll

Examensarbetet kan vara av metodologisk art och bidra till utveckling av metoder och tekniker inom mikrodataanalys. Det kan också vara ett praktiskt arbete som syftar till att förstärka en organisations Business Intelligence-kedja eller förbättra den i någon del.

Examinationsformer

Examensarbetet bedöms i fyra delar. Den första är den skriftliga rapporten. Den andra är den process som leder fram till den skriftliga formen i relation med utsedd handledare. Den tredje är den muntliga redovisningen och försvaret vid slutseminariet. Den fjärde delen är studentens opposition på en annan utsedd students arbete vid slutseminariet. Det är obligatorisk närvaro på alla seminarier.

Arbetsformer

Studenten utför ett självständigt arbete under handledning.
Studenten lägger fram sin studieplan för examensarbetet under början av sitt andra år på masterutbildningen. Studenten har möte med två handledare för att diskutera studieplanen och i mötet behandlas frågor som studentens forskningsintresse, ämnet för examensarbetet, och om det är av akademiskt slag eller industriinriktat, vilken typ av data som är aktuella, eventuell datainsamling och studentens identifierade behov att ytterligare kunskapsinhämtning för att kunna slutföra examensarbetet.

Ämnesföreträdare fastställer datum för ett inledande seminarium, halvtids- och slutseminarium. Alla studenter ska lämna in sitt skriftliga arbete en vecka innan slutseminariet. Studenten ska presentera examensarbetet muntligt både vid halvtids- och slutseminariet. Studenten utses också som opponent på en annan students examensarbete och skall kommentera detta arbete muntligt under slutseminariet.

Studenten handleds från det inledande seminariet till slutseminariet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Betyget är individuellt och sätts på grundval av det material som föreligger vid slutseminariet.

Förkunskapskrav

  • Mikrodataanalys 15 hp, avancerad nivå

Övrigt

Examensarbetet utförs vanligtvis individuellt. Men studenten uppmanas att arbeta i par när kravet som ställs på projektet är omfattande. Storskalig datainsamling, informationstäta organisationer, projekt som involverar flera organisatoriska enheter tjänar som exempel på när kraven är omfattande.