Kursplan

Musikskapande

Kurskod
LP1073
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.
Reviderad
Reviderad 2016-09-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-09-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skriftligt och i gestaltande form visa kunskap om grundläggande musikteoretiska principer
 • muntligt och i gestaltande form visa kunskap om grunderna i ljudsyntes
 • i skrift och handling visa kunskap om filmmusikens berättande funktioner
 • genomföra och redovisa en musikkomposition till en kortare filmsekvens
 • visa grundläggande kunskap om upphovsrätt inom musikområdet.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande musikteori, musikalisk upphovsrätt och musikaliska berättarfunktioner i film. I kursen ingår moment om ljudsyntes med tonvikt på subtraktiv syntes. Studenten genomför självständigt en musikkomposition till en filmsekvens.

Examinationsformer

Kursen examineras med skriftlig hemtentamen och praktiska inlämningsuppgifter (moment 1: Musikteori och moment 2: Ljudsyntes) samt en gestaltande musikproduktion med tillhörande skriftlig rapport och redovisande seminarier (moment 3: Musikproduktion).

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på moment 3 och ytterligare ett moment, samt att de examinerande uppgifterna är inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Musikteori (2 hp)
Moment 2: Ljudsyntes (2 hp)
Moment 3: Musikproduktion (3,5 hp)

Förkunskapskrav

 • 45 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kurserna Audioteknologi 1 7,5 högskolepoäng och Audioteknologi 2 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar LP1042, delkurs 2.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • demonstrate, in writing and through musical expression, knowledge of basic principles of music theory
 • demonstrate, in speech and through musical expression, basic knowledge of audio synthesis
 • demonstrate, in writing and in action, knowledge of narrative functions of film music
 • realize and present a music composition for a short film sequence
 • demonstrate basic knowledge of copyright within the field of music.