Kursplan

Kinesiska: Kandidatexamensarbete

Kurskod
KI2011
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2014-05-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • uppvisa detaljerade kunskaper om ett valt forskningsområde inom antingen kinesisk litteratur, lingvistik, kulturella studier eller affärskultur
  • definiera en frågeställing inom detta forskningsområde och framställa en studieplan som kan fullföljas på ett självständigt sätt inom en bestämd tidsperiod
  • utföra en forskningsuppgift med ett lämpligt val av forskningsmetod och teoretisk tillämpning
  • skriftligt presentera och argumentera för sina forskningsresultat på ett korrekt akademiskt språk
  • framställa en färdig uppsats, på kinesiska eller engelska, och använda korrekt formalia
  • presentera och argumentera för sin studie på talad kinesiska med hög kommunikativ kompetens
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Kursen består av ett individuellt forskningsprojekt inom något av ämnesområdena kinesisk litteratur, lingvistik, kulturella studier eller affärskultur. Studenterna tränar sig i att bedriva forskning och producerar självständigt en uppsats i enlighet med akademisk formalia. Avhandlingen skrivs på kinesiska med en längd på 4000 till 6000 tecken. Den kan också skrivas på engelska, med handledarens tillstånd, med längden på 5000-6000 ord (ca 20-25 sidor). Studenterna praktiserar akademisk muntlig kommunikation vid presentationen av sitt projekt och vid analys av andras arbeten. Den färdiga uppsatsen försvaras på ett seminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras skriftligt genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats och ett abstract. Studentens förmåga att presentera och försvara sitt eget arbete muntligt bedöms också.

Arbetsformer


Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 165 hp på grundnivå, varav 75 hp inom ämnet kinesiska, av vilka 30 hp på grundnivå 2, inklusive kursen Kinesiska: Forskningsmetodik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter KI2010.