Kurs KI2011

Kinesiska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • uppvisa detaljerade kunskaper om ett valt forskningsområde inom antingen kinesisk litteratur, lingvistik, kulturella studier eller affärskultur
  • definiera en frågeställing inom detta forskningsområde och framställa en studieplan som kan fullföljas på ett självständigt sätt inom en bestämd tidsperiod
  • utföra en forskningsuppgift med ett lämpligt val av forskningsmetod och teoretisk tillämpning
  • skriftligt presentera och argumentera för sina forskningsresultat på ett korrekt akademiskt språk
  • framställa en färdig uppsats, på kinesiska eller engelska, och använda korrekt formalia
  • presentera och argumentera för sin studie på talad kinesiska med hög kommunikativ kompetens
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.