Kursplan

Kinesisk traditionell filosofi

Kurskod
KI2006
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-19.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de viktigaste aspekterna av traditionell kinesisk filosofi: metafysik, politik, juridisk teori, livsfilosofi
  • sammanfatta olika skolor inom traditionell kinesisk filosofi som konfucianism, taoism, buddhism, logicism, legalism, osv.
  • läsa och visa förståelse för enkel klassisk kinesiska
  • problematisera sitt eget tänkande i relation till traditionell kinesisk filosofi

Innehåll

Tankar inom traditionell kinesisk filosofi har fortfarande stort inflytande på det moderna Kina. Kursen innehåller en serie seminarier om de traditionella kinesiska filosofer som haft starkast inflytande som Lao-tze, Konfucius, Mencius, Zhuang-zi. Särskilt studeras filosofer från den perioden som föregick Qin, också känd som ”tänkandets hundra skolor”. Studenten införskaffar kunskaper om olika skolor inom traditionell kinesisk filosofi och den sociala och historiska bakgrunden till dessa.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av studentens prestationer i tal och skrift. Muntliga redovisningar förekommer liksom en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Undervisningsspråk är både kinesiska och engelska. Undervisningen sker i seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska