Kursplan

Kinesiska tecken II

Kurskod
KI1045
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • använda omkring 500 av kinesiskans förenklade ideografiska tecknen, han-zi
  • skriva vart och ett av tecknen med rätt streckordning
  • visa att de behärskar betydelsen av varje tecken
  • aktivt skapa meningar med dessa tecken
  • identifiera ytterligare omkring 200 kinesiska tecken utan hjälp av Pinyin (det kinesiska systemet för romanisering)
  • förklara grunderna för det kinesiska skriftsystemet, som de grundläggande strecken, streckordningen, uppbyggnaden av tecknen och de vanligt förekommande radikalerna.

Innehåll

I kursen bygger studenterna vidare på sin grundläggande kunskap om de kinesiska tecknen. De förbereder läsmaterialet inför lektionerna, under vilka de tränar tecknens användning aktivt. Varje vecka utför studenterna olika uppgifter vilka kan bestå av skriftliga övningar, övningar i läsförståelse och uppsatsskrivning.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande. Studenterna bedöms genom återkommande skriftliga uppgifter, prestationen under lektionerna och genom en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Ersätter KI1027.