Kursplan

Japanska IV: Kulturantropologi

Kurskod
JP2014
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2016-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-15.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om olika antropologiska forskningsmetoder
  • tillämpa olika antropologiska metoder i studier relaterade till Japan, och därvid ta hjälp av det japanska språket (såsom vid observationer, enkäter och intervjuer.)
  • formulera en fungerande forskningsfråga och utforma ett genomförbart forskningsprojekt för att besvara denna
  • diskutera etiska frågor i relation till antropologisk forskning
  • analysera kvantitativa data med datorbaserade verktyg
  • kritiskt utvärdera sin egen och andra studenters forskning.

Innehåll

Antropologi är studiet av människan, och dess delområden (t.ex. social/kulturantropologi, språklig antropologi, fysisk antropologi och arkeologi) täcker olika aspekter av det som gör oss till människor. I den här kursen får studenterna bekanta sig med olika metoder och teorier som används inom detta område, och få möjlighet att reflektera över hur dessa kan användas för att studera den japanska kulturen och samhället.
På seminarierna diskuteras bland annat relationen mellan teori och metod, att definiera forskningsbara frågor, forskningsetik, deltagande observation, sensorisk etnografi, att skriva fieldnotes, intervjuteknik (ostrukturerad, semi-strukturerad, strukturerad), transkription, provtagning, att designa enkäter, kodning och analys av data, kriterier för utvärdering av forskningsprojekt, peer review-processer, interpersonella relationer med informanter, och andra metodologiska frågor som muntliga historier, livshistorier, inventeringar, fokusgruppintervjuer och arkivforskning.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av prestationen på seminarierna, inlämningsuppgifter, en avslutande uppsats (en forskningsplan) och en muntlig presentation av denna.

Arbetsformer

Kursen ges på engelska och japanska. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och olika online-aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Seminarier och uppgifter (10 hp)
  • Moment 2: Avslutande uppsats (5 hp)

Förkunskapskrav

  • Japanska III: Språkfärdighet, 15 hp, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 hp, Japanska III: Att läsa manga, 7,5 hp, och Nutida Japan: Kultur och samhälle, 7,5 hp