Kursplan

3D-visualisering: Stillbilder

Kurskod
IK1098
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-21.
Nedlagd
2020-06-11

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera och beskriva övergripande arbetsmoment i en digital 3D-produktion

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • producera ändamålsenlig 3D-grafik av varierande komplexitet utifrån en given processmodell
 • använda korrekta termer under redovisning av verk som producerats med 3D-program

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera brister i producerad 3D-grafik och ge förslag på åtgärder
 • värdera om en given produkt bör fotograferas eller produceras med hjälp av en 3D-programvara

Innehåll

Kursen behandlar praktiska arbetsmoment så väl som teoretiska kunskaper om 3D i en 3D-programvara.

Kursen belyser moment som krävs för professionellt arbete med 3D-grafik samt de färdigheter en grafisk designer behöver för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med en 3D-artist.

Kursen tillhandahåller en processmodell för produktion av 3D samt utrymme för opposition av samma processmodell.

Kursen behandlar de aspekter som behöver värderas för att avgöra om en given produkt bör fotograferas eller produceras med hjälp av en 3D-programvara.

Under kursen analyseras även brister hos verk som skapats av proffs inom branschen.

Examinationsformer

Databaserad tentamen (1,5 hp), Inlämningsuppgifter med muntliga redovisningar och seminarier (6 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, obligatoriska seminarier och obligatoriska redovisningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Databaserad tentamen (U, G)

Förkunskapskrav

 • Bildbehandling 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår i studiehandledning.

Summary in English

Knowledge and understanding

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • identify and describe suboperations in a digital 3D production

Competence and skills

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • produce appropriate 3D graphics of varying complexity within the scope of a given process model
 • use correct terms when presenting 3D-produced work

Judgement and approach

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • identify deficiencies in produced 3D graphics and provide appropriate suggestions for improvements
 • evaluate whether a given product should be photographed or produced using 3D software