Kurs IK1098

3D-visualisering: Stillbilder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och beskriva övergripande arbetsmoment i en digital 3D-produktion

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • producera ändamålsenlig 3D-grafik av varierande komplexitet utifrån en given processmodell
  • använda korrekta termer under redovisning av verk som producerats med 3D-program

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera brister i producerad 3D-grafik och ge förslag på åtgärder
  • värdera om en given produkt bör fotograferas eller produceras med hjälp av en 3D-programvara