Kursplan

Produktionslogistik

Kurskod
IE1069
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom produktionslogistik och planering av tillverkning (1)
  • redogöra för innebörden av lean production och hur det påverkar planering och styrning av verksamheten (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra ekonomiska bedömningar med fokus på totalkostnad och helhetssyn vid olika åtgärder i produktionsflöde och lager (3)
  • redogöra för och diskutera sambandet mellan det strategiska valet av utformningen av produktionssystemet och företagets övergripande strategi (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över produktionens roll i samhället och dess etiska aspekter (5)

Innehåll

Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistik, planeringsrutiner, ekonomi och materialflöden samt produktionsprocessens informationsflöde. Utifrån det tillverkande företagets övergripande styrning, avseende ekonomi, organisation och strategi, studeras förutsättningar och krav för en väl fungerande produktionsprocess med fokus på kundvärden i form av leveranssäkerhet, kostnader och kvalitet. Begreppet lean production och hur detta påverkar utformning och styrning av verksamheten är ett genomgående tema genom alla delar i kursen.

Examinationsformer

Mom 1: Skriftlig tentamen, 4 hp (mål 1 och 2)
Mom 2: Inlämningsuppgift i grupp, 2 hp (mål 3 och 4)
Mom 3: Individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp (mål 5)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På Mom 2 och 3 ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1

Övrigt

Ersätter IE1050.

Summary in English

The course aims to provide a holistic view of production logistics, planning procedures, financial and material flow, and production-process information flow. Based on the manufacturing company’s overall governance with regards to finances, organization and strategy, the conditions and requirements of a well-functioning production process with a focus on customer value in terms of delivery reliability, cost and quality are examined. The concept of lean production and the way this affects the design and control of the business is a recurring theme throughout the course.