Kursplan

Industriell ekonomi med kalkylering

Kurskod
IE1062
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-06.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och förutsättningar för industriellt företagande (1)
  •  redogöra för grundläggande begrepp och modeller för industriföretagets organisation och marknadsföring (2)
  • redogöra för grundläggande begrepp modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (4)
  • diskutera principer för beslutsfattande grundat på ekonomiska kalkyler (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över industriföretagets roll i samhället och dess etiska aspekter (6)

Innehåll

Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och styrning av en verksamhet.
Kursen behandlar översiktligt begrepp och modeller inom kalkylering, investeringbedömning, redovisning, organisation och marknadsföring utifrån industriföretagets förutsättningar. Kursen skapar förutsättningar för studenten att självständigt samla relevant data och sammanställa beslutsunderlag med fokus på ekonomiska överväganden. Hur beslut i olika situationer påverkar såväl omgivande samhället som inom organisationen behandlas också.

Examinationsformer

Mom 1: Skriftlig tentamen, 4hp (mål 1,2 och 3)
Mom 2: Inlämningsuppgift i grupp, 2hp (mål 4)
Mom 3: Individuell inlämningsuppgift, 1,5hp (mål 5 och 6)

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På Mom 1 och 3 ges betyget U-3-4-5
På Mom 2 ges betyget U-G
För betyg på hel kurs krävs minst betyg 3 på samtliga moment, högre betyg på hel kurs ges som sammanvägning av Mom 1 och 3.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter IE1041