Kurs IE1062

Industriell ekonomi med kalkylering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och förutsättningar för industriellt företagande (1)
  •  redogöra för grundläggande begrepp och modeller för industriföretagets organisation och marknadsföring (2)
  • redogöra för grundläggande begrepp modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (4)
  • diskutera principer för beslutsfattande grundat på ekonomiska kalkyler (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över industriföretagets roll i samhället och dess etiska aspekter (6)