Kursplan

Historia III

Kurskod
HI2016
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2016-05-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-18.
Reviderad
Reviderad 2018-09-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-09-13.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska fördjupa sin kunskaper om teori- och metodanvändning inom historieämnet. Kursen avslutas med att den studerande planerar och genomför ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Historiografi, dokumentation och teori, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om historieämnets egen historia och utveckling samt kunna diskutera och kommunicera ämnets vetenskapliga grundvalar
  • visa fördjupad kunskap om arkivmaterial och olika källmaterials möjligheter och begränsningar
  • visa fördjupad kunskap om teori- och metodanvändning inom historieämnet
  • visa färdighet i vad som karaktäriserar god forskningssed

2.
Självvald temakurs, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • med analytisk skärpa presentera insiktsfulla och teoretiskt förankrade kunskaper inom ett sjävvalt historiskt problem- eller temaområde

3.
Uppsats, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att självständigt formulera ett vetenskapligt relevant och tydligt definierat problem
  • visa självständig teoretisk, etisk och metodisk medvetenhet samt insikt i olika källmaterials möjligheter och begränsningar
  • visa förmåga att medelst välgrundade vetenskapliga överväganden och analytisk kompetens skriva en uppsats med vedertagen akribi och koppling till aktuellt forskningsområde
  • kritiskt granska och diskutera andra studenters vetenskapliga arbeten

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Historiografi, dokumentation och teori, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av historieämnets utveckling, arkivmaterial och teori- och metodanvändning. I kursen belyses även vad god vetenskaplig sed är och hur man som forskare bör agera under forskningsprocessens olika delar.

2.
Självvald temakurs, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller fördjupade studier i följande temaområden, vilka varierar från termin till termin: Det närvarande förflutna. Historiebruk och missbruk, Två aspekter av Förintelsen, Ungdomskulturens uttrycksformer i historisk belysning eller Bilder av Norden och den nordiska modellen.

3.
Uppsats, 15 högskolepoäng

Delkursen innehåller självständigt uppsatsskrivande inklusive handledning, enskilt eller i grupp. Den studerande planerar och genomför en forskningsuppgift och redovisar den i form av en vetenskaplig uppsats.

Examinationsformer

Delkurs 1 och 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier till vilka muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter ska förberedas. Delkurs 3 examineras genom en skriftlig uppsats samt vid ett ventileringsseminarium. För att godkännas på delkursen ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Uppsatsen i delkurs 3 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Histografi, dokumentation och teori - 7,5 hp (U-G)
Moment 2A: Det närvarande förflutna. Historiebruk och misssbruk - 7,5 hp (U-VG)
Moment 2B: Två aspekter av Förintelsen - 7,5 hp (U-VG)
Moment 2C: Ungdomskulturens uttrycksformer i historisk belysning - 7,5 hp (U-VG)
Moment 2D: Bilder av Norden och den nordiska modellen - 7,5 hp (U-VG)
Moment 3: Uppsats - 15 hp (U-VG)

Förkunskapskrav

  • Historia II 22,5 hp varav uppsats 7,5 hp

Övrigt

Ersätter HI2012.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall objective of the course is for students to deepen their knowledge of the theory and method used in the subject of history.
The student will plan and execute an independent project presented in the form of a scientific thesis.
In the course the development of the subject of history is studied together with archive material and the use of theory and method.
The course also highlights what good scientific practice is and how researchers should act during the research process.
The course includes advanced studies in the following thematic areas, of which the student chooses one: The Presence of the Past. The Use and Abuse of History, Two aspects of the Holocaust, History of Youth in a Historical Perspective or Images of the Nordic region and the Nordic model.