Kursplan

Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I

Kurskod
GTY369
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2023-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-09-08.

Mål

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå tyska samt förvärva ett gott uttal och en god färdighet i att uttrycka sig på tyska. Den studerande ska även tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • interagera muntligt i olika situationer och autentiska sammanhang
 • identifiera grundläggande skillnader mellan svenskt och tyskt uttal och reflektera över uttalsfenomen i sin egen och andras språkinlärning
 • visa kunskaper om historia, geografi och samhällsliv i de tyskspråkiga länderna och göra jämförelser med egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
 • genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och kända ämnen och använda olika presentationsmetoder
 • tillämpa modern informationsteknologi
 • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer
 • reflektera över sitt eget och andras lärande.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av elementär fonetik samt av principerna för tyskt uttal. Den innehåller övningar i att förstå tyskt tal och i att kommunicera på tyska i olika situationer och inom olika ämnesområden. Stor vikt läggs dessutom på att aktivt öva upp ordförråd och fraseologi med anknytning till vardagliga situationer. I kulturmomentet ingår en övergripande introduktion till de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsliv. Genom att undersöka och diskutera aktuella samhällsfrågor får den studerande ytterligare möjlighet till muntlig träning varvid också kulturkontrastiva reflektioner utifrån den studerandes kulturella bakgrund görs.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Skriftliga uppgifter

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 4 hp.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Muntlig språkfärdighet - 2 hp | U–VG
 • Kulturkunskap - 3,5 hp | U–VG
 • Fonetik - 2 hp | U–VG

Behörighet

 • Grundläggande behörighet samt Tyska 3

Övrigt

Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Kursen ska även medvetandegöra och problematisera hållbar utveckling.

Kursen överlappar tidigare kurskoder TY1009, TY1035, TY1072 och GTY2SX.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.