Kursplan

Tyska: Processkrivning

Kurskod
GTY2SY
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-16.

Lärandemål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla sitt kreativa skrivande och sin förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och idiomatiskt på tyska i skrift.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • producera texter som behandlar olika teman och berör vardagsnära områden
  • strukturera och sammanfatta innehållet i enklare tysk sakprosa
  • kritiskt granska egna och andras texter och upptäcka grammatiska och idiomatiska felaktigheter samt korrigera och kommentera dessa.

Innehåll

Inom kursen tränas kreativt skrivande och skriftlig produktion genom övningar i s.k. processkrivning, där grammatisk korrekthet och ett idiomatiskt uttryckssätt eftersträvas liksom anpassning av språket till några olika typer av textproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Seminarier och gruppövningar. Undervisningsspråket är tyska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen vänder sig till utbytesstudenter utan kunskaper i svenska.

Ersätter GTY2GK.