Kursplan

Eventstudier

Kurskod
GTR2K8
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-04-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-10-08.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva historiska, sociala, psykologiska, geografiska och ekonomiska influenser som har format dagens event- och festivalsektor
  • Visa förståelse för best-practice metoder som kan användas för att utvärdera ekonomiska och icke-ekonomiska effekter av evenemang för dess lokalsamhälle
  • Kritiskt analysera evenemangens roll för hållbara destinations- och platsutvecklingsstrategier
  • Kritiskt granska det praktiska arbete som görs inom event- och festivalsektorn baserat på kunskap inom fältet evenemangsvetenskap/”event studies”
  • Kritiskt analysera ursprung, effekter och konsekvenser av samtida frågor av nyckelkaraktär och relevans för event- och festivalsektorn

Innehåll

Denna kurs behandlar de multidisciplinära egenskaperna hos evenemang och festivaler samt evenemangens betydelse i samtida samhällen. Betydelsen av evenemang och festivaler som utvecklingsverktyg utforskas vid sidan av frågor rörande kultur som handelsvara. Beteendeekonomi introduceras som ett sätt att förstå potentialen hos evenemang i hanteringen av social förändring. Inom kursen diskuteras slutligen vikten av intressentgruppers engagemang vid planering av hållbara evenemang och festivaler.

Examinationsformer

Individuellt skriftligt arbete, 2 hp
Grupparbete kring ett case, 3 hp
Indivuduell skriftlig tentamen 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, workshop och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Individuellt skriftligt arbete, U-VG
Grupparbete kring ett case, U-G
Indivuduell skriftlig tentamen, A-F

Slutbetyg sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 60 hp
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.