Kursplan

Verksamhetsförlagt projekt i Turismvetenskap

Kurskod
GTR2HA
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-06-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :

  • identifiera, formulera och diskutera problem och möjligheter kopplat till en turismverksamhets arbetssätt och vision.
  • skapa och redovisa en plan för ett tydligt avgränsat projekt kopplat till en verksamhet.
  • diskutera de inhämtade kunskaperna gällande verksamheten med koppling till projektet.
  • koppla samman och diskutera tidigare förvärvade teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning i projektet.

Innehåll

Kursen utgår från att studenten i samråd med akademisk handledare och representant från verksamheten fastställer ett projekt med koppling till besöksnäringen. Projektet ska utgå från studentens tidigare förvärvade kunskaper och verksamhetens behov. Projektet drivs självständigt av studenten men stöttas genom handledning av både lärare vid Högskolan Dalarna och en ansvarig person inom verksamheten. Denna handledning är individuell och utgår från studentens behov av råd eller information kopplade till verksamheten. Studentens val av verksamhet påverkar design och innehåll i projektet. Genom hela projektet ska studenten vara i nära kontakt med representant från verksamheten

Examinationsformer

Seminarier (6 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp) och slutrapport (5 hp).

Arbetsformer

Seminarier och projektarbete. Andra arbetsformer kan förekomma.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Seminarier: U-G.
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i samhällsvetenskapliga ämnen varav 45 hp i turismvetenskap

Övrigt

Studenten ansvarar för val och anskaffning av praktikplats. Dock måste praktikplatsen godkännas av kursansvarig innan påbörjad praktik.
Praktiken kan genomföras utomlands och delvis på distans. Den studerande svarar själv för eventuella kostnader för resor, mat, logi och
ev. andra omkostnader i samband med kursen.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och Internet.