Kursplan

Hållbar destinationsplanering och utveckling

Kurskod
GTR29Q
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-05-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-07-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse

  • Diskutera och visa förståelse för de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inklusive FNs globala mål för hållbarhet, i relation till turism och destinationutveckling (1).
  • Redogöra och visa förståelse för innehållet i destinationsutveckling och planering. (2)
  • Förklara olika typer av turismutveckling och hur dessa påverkar turismindustrin och lokalsamhället. (3)
  • Beskriva de olika stegen och vilka överväganden som måste göras vid genomförandet av en destinationsplan. (4)
  • Beskriva den politiska omvärld som turismutveckling befinner sig i och dess relation till hållbar utveckling. (5)

Färdighet och förmåga

  • Genomföra ett destintationsutvecklingsprojekt kopplat till en specifik destination. (6)
  • Redogöra för användandet av olika verktyg vid destinationsutveckling och planering. (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt utvärdera olika aspekter av turismutveckling och dess relation till ekonomi, miljö och lokalsamhället. (8)
  • Göra en kritisk analys av olika alternativ för turismutveckling. (9)

Innehåll

Kursen behandlar huvudområdet inom destination management, dvs, hållbar utveckling och dess planering. Principerna för destinationsutveckling och planering introduceras samt turism som ett medel för hållbar utveckling. Utveckling granskas ur olika perspektiv för att påvisa förtjänster och brister med turismutveckling och belysa olika vägar till hållbar utveckling. Turism presenteras som ett utvecklingsalternativ som påverkar den lokala och globala natur och socioekonomiska omgivningen. Förhållandet till hållbarhet identifieras.

Planeringens roll inom hållbar destinationsutveckling diskuteras och olika angreppssätt presenteras för att tydliggöra processen och överväganden att lyckas med en integrerad planeringsprocess.

Kursen använder olika undervisningsmetoder, inklusive case studies, rollspel och grupparbete för att involvera studenter för att självständigt kunna göra en destinationsplan.

Examinationsformer

Skriftlig inlämningsuppgift (5 hp)
Skriftlig tentamen (5 hp)
Grupparbete (5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyget sätts efter samlad bedömning av alla delmoment.

Förkunskapskrav

  • 30 hp Turismvetenskap

Övrigt

Ersätter TR1028.