Kursplan

Samhällsvetenskaplig forskningsmetod

Kurskod
GTR22D
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-04-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-04-10.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Identifiera relevant teoretisk kunskap och utvärdera eller tillämpa denna kunskap i ett sammanhang. (1)
  • Visa förståelse för grundläggande principer för kvalitativa och kvantitativa metoder och hur de används. (2)
  • Visa grundläggande kunskaper om etiska principer inom samhällsvetenskap (3)
  • Visa förståelse för och koppla samman teorier och modeller. (4)

Färdigheter och förmågor

  • Söka, samla och utvärdera akademisk litteratur. (5)
  • Använda analytiska färdigheter för att kunna kontrastera akademiska och icke-akademiska datakällor. (6)
  • Visa färdigheter i akademiskt skrivande såsom skrivkonventioner och praxis. (7)

Värderigsförmåga och förhållningssätt

  • Integrera olika källor till akademisk kunskap genom ett reflekterat akademiskt skrivande. (8)


Innehåll

Kursen introducerar studenterna till grundläggande forskningsförmågor. Med hjälp av teoretiska ramverk och begrepp inom samhållsvetenskap introducerar kursen studenterna till kritisk läsning, skrivning och tänkande. Den teoretiska grunden inom tvärvetenskaplig samhällsvetenskap erbjuder studenterna möjlighet att utveckla sin analytiska och utvärderande förmåga som behövs för att kunna koppla samman idéer, teorier och begreppsramar. Kursen ska involvera studenter i problemlösning och låta dem förstå relationerna mellan begrepp, teorier och praktiska situationer. Kursen behandlar kritiska litteraturreferat och litteraturgenomgångar samt kvalitativa och kvantitativa data och sekundära källor.

Examinationsformer

Skriftlig uppgift. (Mål 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (4,5 hp)
Aktivt deltagande i seminarier och uppgift som redovisas skriftligt och muntligt. (Mål 1, 4, 5, 6) (3 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, handledning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Det slutliga betyget fastställs av examinator genom vägning av resultaten, baserat på resultat från alla delexaminationer.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antalet examinationstillfällen är högst 5 av varje modul.