Kursplan

Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv

Kurskod
GSS2C3
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera, analysera och reflektera över undervisning i svenska som andraspråk utifrån centrala teorier om andraspråksinlärning samt skolverksamhetens styrdokument
  • diskutera olika teorier gällande språk och lärande i ett andraspråk
  • diskutera skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk
  • presentera och diskutera engelskspråkiga forskningstexter inom andraspråksfältet
  • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska, akademiska skriftspråkliga normer.

Innehåll

I denna kurs behandlas centrala didaktiska teorier om hur andraspråksutveckling kan stödjas genom undervisning samt olika arbetssätt som är relevanta för undervisning i svenska som andraspråk. Inom kursens ram behandlas relationer mellan utveckling av språk och lärande i undervisningssammanhang, med fokus på klassrums- och skolnivå. Olika sätt att organisera undervisning för elever som ännu inte uppnått den språkliga nivå i svenska som krävs för undervisningen i olika ämnen diskuteras i relation till de effekter detta kan få. Dessutom behandlar kursen olika sätt att arbeta språkstödjande i olika ämnen samt olika sätt att stödja inlärares utveckling av svenska som andraspråk utifrån gällande styrdokument. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fältstudie i ett sammanhang där andraspråksundervisning bedrivs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och genomförande av en fältstudie.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter SS1096.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan ej ingå i en examen samtidigt som Svenska som andraspråk II med didaktisk intriktning, 30 hp eller Andraspråkinlärning 7,5 hp.