Kursplan

Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

Kurskod
GSS2BZ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande villkor för flerspråkig skriftspråksutveckling, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
  • diskutera villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
  • redogöra för några strategier för läsande och skrivande
  • beskriva svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
  • redogöra för möjligheter för skriftspråksutveckling som fiktionstexter och digitala medier erbjuder
  • läsa och reflektera över en avhandling inom litteracitetsområdet
  • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska och skriftspråkliga normer.

Innehåll

I denna kurs behandlas skriftspråksutveckling i första hand på ett andraspråk. Skriftspråksutveckling på svenska belyses både för de som lär sig läsa och skriva för första gången och för de som redan har god skriftspråklig kompetens på annat språk. Olika typer av skriftspråk kontrasteras mot svenskt skriftspråk. Skriftspråkets roll för lärandet liksom användningen av olika digitala former av skriftspråksanvändning diskuteras. Dessutom behandlas skönlitteraturens och andra fiktionstexters roll i det flerspråkiga klassrummet. Inom kursens ram läses en avhandling inom litteracitetsområdet som redovisas muntligt. Vidare berörs grundläggande principer för vetenskapligt skrivande. Som slutuppgift skrivs en enklare rapport med hänsyn tagen till dessa principer.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, forumdiskussioner samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Ersätter SS1089.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen får ej ingå i examen samtidigt som Svenska som andraspråk I med didaktisk intriktning, 30 hp.