Kursplan

Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning

Kurskod
GSQ2PH
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-24.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom fysisk planering med tyngdpunkt på detaljplanering, plangenomförande, förvaltningsrätt och fastighetsrätt. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för en fördjupad kunskap inom plan- och byggjuridik samt grunderna i förvaltnings- och fastighetsrätt och angränsande lagstiftningar
  • Redogöra för exploateringsprocessen, dess förutsättningar, aktörer och aktörernas olika roller från ett planeringsperspektiv
  • Redogöra för exploaterings- och markanvisningsavtal kopplat till bebyggelseexploatering
  • Förklara konsekvenser av planläggning enligt Plan- och bygglagen (PBL)
  • Utföra enklare miljöbedömningar och riskanalyser
  • Redogöra för fastighetsekonomiska förutsättningar i den fysiska planeringen

Innehåll

Kursen behandlar komplexa planeringsförutsättningar i tidiga skeden, konkretisering av genomförandefrågor såsom fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska och juridiska aspekter av en detaljplan samt beskrivning och hantering av planens konsekvenser. Tyngdpunkt ligger för det sistnämnda på gränsdragningen för betydande miljöpåverkan och på exempel på konsekvensbeskrivning och riskanalys.

Kursen tar också upp de planjuridiska förutsättningarna generellt och syftar till att träna förmågan att analysera och studera rättsfall samt ge kännedom om kompletterande regelverk till PBL samt angränsande lagstiftning.

Kursen behandlar utöver detta också olika genomförandeinstrument såsom exploateringsavtal, markanvisningsavtal och fastighetsekonomiska aspekter och åtgärder samt exploateringsprocessens förutsättningar, aktörer och olika roller från ett planeringsperspektiv.

Examinationsformer

Tentamen 3 hp

Seminarier och övningar 4,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och litteraturstudier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Som betygsskala för kursen och för tentamen används U, 3, 4, 5. För litteraturseminarier och övningsuppgifter gäller betygsskalan U, G, VG. För slutbetyg erfordras minst betyg 3 på skriftlig tentamen, och minst betyget godkänt för seminarier och övningar.

Slutbetyget sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet