Kursplan

Samhällsplanering och IT

Kurskod
GSQ2LA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-12-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-02.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om IT och digitaliseringens betydelse och användning i samhällsplanering och stadsutveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för aktuell diskurs och kunskapsutveckling kring digitalisering, IT och smarta städer samt hur dessa används i och påverkar samhällsplaneringen och stadsutvecklingen
  • visa grundläggande förståelse för relationsdatabaser och programmeringsspråk kopplade till tillämpningar inom samhällsplanering
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser, inklusive enkel begreppsmodellering för databasdesign
  • hantera data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL
  • kritiskt diskutera konsekvenser för samhällsplanering och stadsutveckling till följd av integreringen av IT, digitala lösningar och diskurser kring smarta städer i samhällsplaneringen

Innehåll

I kursen beskrivs IT:s och digitaliseringens betydelse och påverkan på samhällsutveckling samt hur detta tillämpas i samhällsplaneringen i olika situationer. Begreppet smarta städer samt kritiska perspektiv på hur detta begrepp tillämpas introduceras.
Kursen introducerar databaskonceptet, systemteori, grundläggande designprinciper för relationsdatabaser samt personuppgiftslagen. Den innehåller också en metod för att utveckla databassystem. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer.

Kursen är uppdelad i tre block – ett praktiskt block som introducerar databaser, relationsdatabaser och systemteori genom övningar och en tentamen, ett teoretiskt block med seminarier kring relevant litteratur och ett block med projektuppgift som kopplar IT och smart stad-konceptet till fysisk planering och stadsutveckling.

Examinationsformer

Tentamen 1 hp
Seminarier 2 hp
Övningar 2 hp
Projektuppgift 2,5 hp

Arbetsformer

Litteraturstudier, seminarier, övningar, projektarbete

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Tentamen och övningar, U-G.
Seminarier och projektuppgift, U-VG.

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 60 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet