Kursplan

Form och gestaltning

Kurskod
GSQ25F
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-25.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att introducera form och gestaltning av byggnader och stadsmiljöer med fokus på verktyg för att analysera och bedöma den byggda miljön och dess förändringar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utveckla professionella presentationsmaterial i ord, bild och olika media.
  • Analysera befintlig byggd miljö och gestaltningsförslag från ett form- och gestaltningsperspektiv med stöd av teoretiska form- och gestaltningskoncept.
  • Utveckla egna förslag till form och gestaltning för arkitektoniska objekt och byggda miljöer.

Innehåll

Kursen behandlar form- och gestaltningskoncept och övar studentens förmåga att strukturera idéer och tänka kritiskt kring byggnader, stadsrum och stadsformer. Metoder för utveckling av form- och gestaltningsförslag behandlas. Kursen täcker viktiga koncept för gestaltning och form från 1900- och 2000-talen inkluderande historiska, morfologiska och visuella angreppssätt. Kursen introducerar också olika analysmetoder och presentations- och visualiseringstekniker.

Examinationsformer

Seminarier (1,5 hp)
Projektarbete och övningsuppgifter (6 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, projektarbete och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Projektarbete och övningsuppgifter U,VG.
Slutbetyget utgör en sammanvägning av betygen i de examinerande momenten.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Ersätter SQ1002.