Kursplan

Spanska, Språkdidaktik II

Kurskod
GSP2FR
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument med fokus på undervisning i spanska som främmande språk samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla skolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla övriga studier i spanskämnet samt språkdidaktikens teoretiska karaktär till dess praktiska tillämpning i undervisningsfältet. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar förmåga att reflektera över det egna lärandet.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
  • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
  • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
  • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
  • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
  • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i kursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I kursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Kursens innehåll kopplas till de övriga studierna i spanskämnet och till den framtida yrkesrollen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och forumdiskussioner, skriftliga reflekterande texter samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatoriska seminarier. Undervisningen sker både på svenska och på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Spanska, Språkdidaktik I, 6 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

Ersätter SP1045.