Kursplan

Sociala exkluderingsprocesser

Kurskod
GSO2PL
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • centrala teorier och begrepp inom området sociala exkluderingsprocesser
 • grunddragen i sociala exkluderingsprocesser och de negativa effekter de kan innebära för olika målgrupper inom socialt arbete
 • stämplings- och stigmatiseringsprocesser, diskriminering och socialt utanförskap på individ- och gruppnivå samt deras relation till sociala maktstrukturer på samhällsnivå
 • ett etiskt förhållningsätt i ett professionellt och vetenskapligt sammanhang.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att tillämpa teorier om sociala exkluderingsprocesser i relation till olika grupper inom socialt arbete
 • visa förmåga att använda teorier om stämpling, stigmatisering, diskriminering och socialt utanförskap på individ-, grupp- och strukturnivå
 • visa vad ett etiskt förhållningssätt innebär i professionella och vetenskapliga sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt om betydelsen av stödjande och stärkande metoder i det sociala arbetet för att motverka stämplings- och stigmatiseringsprocesser och reproduktionen av socialt utanförskap
 • visa insikt om betydelsen av ett flernivåperspektiv i arbetet med socialt utsatta grupper
 • reflektera över betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i relation till alla grupper inom socialt arbete.

Innehåll

I kursen studeras processer på individ-, grupp- och samhällsnivå som kan leda fram till och upprätthålla social exkludering. Kursen innehåller ett metodmoment där studenterna genom utförandet av en kvalitativ intervju med yrkesverksamma eller intresseorganisationer inom det sociala området, samlar in och genomför en enklare teoretisk analys. Vidare behandlas forskningsetik och professionell hänsyn gentemot resurssvaga samhällsgrupper.

Kursen innehåller 1,5 hp vetenskaplig metod.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier, fältuppgift samt individuell hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och fältuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
 • Inlämningsuppgifter, seminarier, fältuppgift, hemtentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Sociologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar GSO26K.