Kursplan

Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap

Kurskod
GSK2PT
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • Identifiera grundläggande statsvetenskapliga problem och frågeställningar
  • visa grundläggande förmåga att söka och reflektera kring samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för statsvetenskap
  • visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod
  • reflektera kring och kritiskt förhålla sig till metodologiska styrkor och brister i vetenskapliga arbeten
  • planera och sätta ramen för statsvetenskapliga undersökningar utifrån kriterier för ett vetenskapligt uppsatsarbete.

Innehåll

I kursen studeras grundläggande samhällsvetenskapliga kvantitativa och kvalitativa metoder med statsvetenskapligt fokus. Kursen innehåller moment med sökning av källmaterial/data och kritisk granskning av forskningsrapporter. Dessutom behandlas forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, forskningsetik, samt formulering och precisering av relevanta och empiriskt gångbara frågeställningar.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp på grundnivå inom ämnet statsvetenskap

Övrigt

Kursen motsvarar SK1061.