Kursplan

Civilsamhälle och demokrati i Sverige

Kurskod
GSK2C9
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-11-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-03-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-03-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • visa grundläggande kunskap om det svenska civilsamhället däribland dess framväxt, roll och omfattning
  • visa grundläggande kunskap om civilsamhällets roll i och för demokratin
  • förstå och problematisera frågor om civilsamhället utifrån relevanta begrepp och teorier.

Innehåll

I kursen studeras det svenska civilsamhället däribland dess historiska framväxt, omfattning och roll i och för demokratin. Civilsamhället analyseras utifrån olika centrala begrepp och teorier samt med hänsyn till dess roll för individen, folkstyret och välfärdssamhället. Särskild vikt läggs vid teorier och perspektiv som rör relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor. Kursen behandlar också samtida utmaningar och trender vad gäller det svenska civilsamhället.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet